Please Enter a Search Term

Mehmet Efe Caman

Mehmet Efe CamanVisiting Assistant Professor
SN2037
Department of Political Science, Science Building
Memorial University of Newfoundland
St. John's, NL A1B 3X9 Canada
Phone: (709) 864-8188 
Email: mecaman[at]mun[dot]ca

Academics
BA - MA (University of Augsburg - Germany)
PhD (University of Augsburg - Germany)

Areas for Student Research Supervision

  • EU, EU Foreign Policy 
  • Democracy & Democratization 
  • Post-Soviet Regions, Caucasus and Central Asia 
  • Middle East Politics 
  • Energy Politics 
  • Turkish Politics

Examples of Recent Courses Taught
Democracy and Democratization (4370)
The European Union (4250)
Empirical Methods in Political Science (3010)
Central Asia and Caucasus Politics (BA)
Russian Foreign Policy (BA)
Advanced IR Theories (MA)
Selected Topics in Turkish Foreign Policy (Ph.D.)


Bio

Dr. Caman is a Visiting Assistant Professor at the MUN since August 2015. He completed his PhD with a Bavarian Elite Researcher Scholarship and MA/BA with Friedrich-Ebert Scholarship at the University of Augsburg in Germany. He has been an instructor in international relations, in particular European Union, Turkish Foreign Policy, Post-Soviet regions and the Middle East. He teaches European Union, Democracy and Democratization and Empirical Methods in Political Science at MUN. He has published research on the EU, Turkish foreign policy, Iran’s nuclear program, Caucasus - Central Asia, Russian foreign policy and the Middle East, EU energy and foreign policy.


Publications and Written Work

Books & Book Chatpers
Caman, M. E., “Üçüncü On Yılında Türkiye’nin Orta Asya Bölgesel Politikası. Sübjektif Algılardan Gerçeklere” [Turkey’s Central Asia Policy in the Third Decade. From Subjective Perceptions to Realitiy], Demirtepe, Turgut & Güner Özkan (Ed.), Uluslararası Sistemde Orta Asya. Dış Politika ve Güvenlik, USAK Yayınları, Ankara (2013), s. 21-55.

Caman, M. E., (DaÄŸcı, K. & Akyurt, M. ile birlikte) “Yemen: Yeni Afganistan mı?” [Yemen: New Afghanistan?],Dünya Çatışmaları- Çatışma Bölgeleri ve Konuları- Cilt 1, ed. Kemal Ä°nat-Burhanettin Duran- Muhittin Ataman, s. 337 – 354, Ä°stanbul (2010).

Caman, M. E., “Kafkasya ve Orta Asya’da Alternatif ile Uyum Arası Türk Bölgesel Politikası: Kafkasya ve Orta Asya’da Türkiye” [Turkish Regional Policy in Caucasus and Central Asia between Alternative and Adaption], Erol, Mehmet Seyfettin (Ed.), Avrasya’nın DeÄŸiÅŸen JeopolitiÄŸi. Yeni Büyük Oyun, s. 261 – 298 (2009).

Caman, M. E., “Perzeptionen, Interessen und Erwartungen in den Türkei-EU-Beziehungen. Inkompatibilität oder Harmonie?” [Perceptions, Interests and Expectations in the Turkish-EU Relations. Incompatibility or Harmony?], Rethinking Turkey EU Relations, ed. DaÄŸcı, Kenan / DaÄŸcı, Tuba, s. 135–173, Münster, (2007).

Caman, M. E., “Avrupa BirliÄŸi’nin Güvenlik Algılamaları ve Politikalarında Ä°ran’ın Nükleer Programı” [Iran’s Nuclear Program in the Policies and Security Perceptions of the EU] ,DaÄŸcı, Kenan / Sandıklı, Atilla (Ed.), Satranç Tahtasında Ä°ran. Nükleer Program, s. 137–150, Ä°stanbul, (2007).

Caman, M. E., “Türkiye’nin Uluslararası Ä°liÅŸkileri Algılamasında ve Dış Politikasında Atatürkçü DüÅŸünce Sistemi [Ataturkist Ideology in Turkey’s Perception of International Relations and Foreign Policy]”, Kocaeli Üniversitesi Yayınları, Atatürk’ün DoÄŸumunun 125. Yılına ArmaÄŸan, s. 57-68, Kocaeli, (2007).

Caman, M. E., “Entegrasyon Teorileri” [Integration Theories], Çakmak, Haydar (Ed.), Uluslararası Ä°liÅŸkiler. GiriÅŸ, Kavram ve Teoriler, 166–174, Ankara, (2006).

Caman, M. E., Türkische Außenpolitik nach dem Ende des Ost-West-Konflikts [Turkish Foreign Policy after the Cold War], Wissenschaftlicher Verlag Berlin (WVB), 434 s., Berlin, (2005).

Articles in International Peer–Viewed Journals
Caman, M. E. (with DaÄŸcı, K.) “Enerji Politikaları ve Enerji GüvenliÄŸi Perspektifinden Avrupa BirliÄŸi’nin Orta Asya Politikası” [The European Union’s Foreign Policy toward Central Asia in Consideration of Energy Policies and Energy Security], Orta Asya ve Kafkasya AraÅŸtırmaları, 8/16, s. 21-48, (2013).

Caman, M. E. (with DaÄŸcı, K.) “Iran’s Nuclear Program and Turkey: Changing Perceptions, Interests and Need for Revision”, Alternatives, 2/12, s. 1-14, (2013).

Caman, M. E., (with Akyurt, M. ) “Caucasus and Central Asia in Turkish Foreign Policy: The Time Has Come for a New Regional Policy”, Alternatives, 10/2-3, s. 67-86, (2011).

Caman, M. E., (with Aras, B. & DaÄŸcı, K.) “Turkey's New Activism in Asia”, Alternatives, 8/2, s. 24-39, (2009).

Caman, M. E., “Uluslararası Ä°liÅŸkilerde (Neo)Realist Paradigmanın Almanya’daki GeliÅŸimi ve Evrimi. Kindermann ve Münih Okulu” [Development and Evolution of the (Neo)Realist Paradigm in Germany. Kindermann and the Munich School], Uluslararası Hukuk ve Politika, 2/8, s. 36–52 (2006).

Caman, M. E., “Türkei Quo Vadis? Determinanten türkischer Außenpolitik in Europa und Asien” [Turkey Quo Vadis? Determinants of the Turkish Foreign Policy in Europe and Asia], Zeitschrift für Politik, 4/53, s. 411–437 (2006).

Caman, M. E., “Türkische Außenpolitik zwischen EU-Integration und regionaler Politik” [Turkish Foreign Policy between EU-Integration and Regional Policy], Südosteuropa Mitteilungen, 3/46, s. 16-31 (2006).

Articles in Turkish Peer–Viewed Journals
Caman, M. E., “Suriye Orneginde Turkiye ve Rusya Arasindaki Jeopolitik Ihtilafin Ideolojik Sebepleri” [Ideological Reasons of the Geopolitical Conflict between Turkey and Russia on the Case Syria], Barış AraÅŸtırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi, 3/2, s. 64-99 (2015)

Caman, M. E., (with DaÄŸcı, K) “Özbekistan’da Ä°slam, Siyasi Sistem ve Radikalizm” [Islam, Political System and Radicalism in Uzbekistan], Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5/8, (2014).

Caman, M. E., “Kitlesel Åžiddete – SavaÅŸa Bir EleÅŸtiri Denemesi: Savaşın Teorik Konsepti ve Devlet Tekelinden Çıkan Çatışma Davranışı” [A Critique Attempt at Mass Violence and War. The Theoretical Concept of War and Conflict-Behavior out of the State Control], Barış AraÅŸtırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi, 1/1, s. 3-20 (2013)

Caman, M. E., “Avrupa BirliÄŸi’nin Kurumsal Yapısı. Kurumsal Konumlandırma Tarihsel GeliÅŸim Süreçsel Durum Analizi ve Gelecek Perspektifleri” [European Union’s Institutional Structure. Institutional Locating, Historical Evolution, Process Analysis and Future Perspectives], Stratejik Öngörü, 4/10, s. 53–69 (2007).

Caman, M. E., “Kafkasya ve Orta Asya’da Türkiye’nin Yeni Bölgesel Politikası. Dış Politikanın Yönelim Sorunsalı” [New Regional Policy of Turkey in Caucasus and Central Asia], Avrasya Dosyası, 12/1, s. 185–214 (2006).

Articles Presented on Scientific Conferences & Published in Edited Conference Books
Caman, M. E. (DaÄŸcı, K. Ä°le birlikte) “Avrupa BirliÄŸi – Türkiye Ä°liÅŸkilerinde Türkiye Ä°majı: Avrupa KimliÄŸi ve Türkiye’nin Avrupa’ya Aidiyeti Sorunsalı [Image of Turkey in the European Union – Turkey Relations: European Identity and the Problem of Turkey’s Belongings to Europe]”, 10. International Conference on Knowledge, Economy and Management, 8-10 November (2012).

Caman, M. E. (DaÄŸcı, K. Ä°le birlikte) “Uluslararası Çatışma Çözümleri Yaklaşımları: Müzakere ve Arabuluculuk [Conflict Resolution Approaches: Negotiation and Mediation]”, 10. International Conference on Knowledge, Economy and Management, 8-10 November (2012).

Caman, M. E., (DaÄŸcı, K. Ä°le birlikte) “Rusya Federasyonu'nun Sovyet ardılı Bölgeleri Algılayışı: Avrasyacılık Stratejisi ve Rus Dış Politikası [Russian Federation’s Perception of Post-Soviet Regions: Eurasianist Strategy and the Russian Foreign Policy]”, III. Blue Black Sea International Congress, 15 – 17 October, (2012).

Caman, M. E., “Kyrgyzstan Dilemma: Post-Soviet Black Hole of Central Asia”, International Workshop on Peace and Stability in Kyrgyzstan, Yalova, 15th December, (2010).

Caman, M. E., “Turkish Foreign Policy towards Middle Asia and Caucasus”, International Scientific Conference – Actual Problems of Studying Contemporary Turkey, Nizhniy Novgorod (Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского, Национальный исследовательский университет – Nizhny Novgorod State University – National Research Univerrsity [NNSU], Russia), 20–22 April (2010).

Caman, M. E., “Dış Politika OluÅŸturma Sürecinde Gerçeklik(ler) ve Hedeflerin Persepsiyonlarla Ä°liÅŸkisi: Türkiye’nin Kafkasya ve Orta Asya Bölgesel Politikalarının Analizine Katkı [The Relations of Reality and Aims with Perceptions in the Process of Foreign Policy Making: A Contribution to the Analyzes of Turkey’s Caucasus and Central Asia Regional Politics]”, Social, Political and Economic Transition in the Turkic Republics of the Caucasus and Central Asia Following the Desintegration of the Soviet Union. International Congress, Kocaeli, s. 814–823 18–21 September (2006).

Caman, M. E., “Uluslararası Ä°liÅŸkilerde Algı ve Bilgi Sorunsalı. Neorealist Münih Okulu’nun Yaklaşımı [The Problem of Perception and Knowledge in International Relations: The Approach of the Munich School]”, Proc. 5. Knowledge, Economy and Management Congress, Kocaeli, s. 136–141, 3–5 November (2006).

Other Academic Presentations
Caman, M. E. “Turkey in the Refugee Crisis”, New Dimensions of the Refugee Crisis, Memorial University of Newfoundland, 11 March (2016).

Caman, M. E. “About Homeland and Nation before and after the Battle of Gallipoli”, Before Beaumont Hamel, there was Gallipoli: A Symposium on the Gallipoli campaign from Newfoundland and Turkish Perspectives”, Memorial University of Newfoundland, 14 November (2015).

Caman, M. E. “Avrupa BirliÄŸi’nin OrtadoÄŸu Politikası” [European Union’s Middle East Policy], Dünyada DeÄŸiÅŸen DeÄŸerler ve Orta DoÄŸu Sorunu, Kadir Has Üniversitesi 6. Uluslararası Ä°liÅŸkiler Konferansı, 20 March (2009).

Caman, M. E., “Türk Dış Politikasında Kafkasya ve Orta Asya” [Caucasus and Central Asia in Turkish Foreign Policy], Işık Üniversitesi, Ä°ktisadi ve Ä°dari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ä°liÅŸkiler Bölümü, Türk Dış Politikası Sertifika Programı, 14 May (2008).

Caman, M. Efe., “Dış Politik Karar Almada Persepsiyon Konusu” [Problematic of Perception in Foreign Policy Decision Making], Yıldız Teknik Üniversitesi, Ä°ktisadi ve Ä°dari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Ä°liÅŸkiler Bölümü, March (2006).

Academic Translations
Caman, M. E., Authors: Gieler, Wolfgang & Cernicky, Jan, “Uluslararası Bir Aktör Olarak Avrupa BirliÄŸi’nin Afrika’daki Varlığı ve Beklentileri” (Book Chapter from German to Turkish), [Existence and Expectations of the European Union as an Actor in Africa], Sandıklı, Atilla & DaÄŸcı, Kenan (ed.), Büyük Orta DoÄŸu Projesi. Yeni OluÅŸumlar ve DeÄŸiÅŸen Dengeler, Istanbul, (2006). 


Other Written Work
Caman, M.E. “Darbe ve Artci Darbe”, Yarina Bakis, [The Coup and the Aftershock-Coup], (19 July 2016).

Caman, M.E. “Uyanmak Istedigimiz Kabus”, Yarina Bakis, [The Nightmare we want to wake up], (12 July 2016).

Caman, M.E. “ISID Konusunda Sirlar Perdesi”, Yarina Bakis, [Fog of Secrets on ISIS], (5 July 2016).

Caman, M.E. “Brexit Sonrasi AB ve Turkiye”, Yarina Bakis, [EU and Turkey after the Brexit], (28 June 2016).

Caman, M.E. “Post-Erdogan Donemi Demokrasinin Garantisi mi?”, Yarina Bakis, [Is Post-Erdogan Era a Guaranty of Democracy?], (21 June 2016).

Caman, M.E. “Islam’in Rakibi Islamcilik”, Yarina Bakis, [Islamism as the Rival of Islam], (14 June 2016).

Caman, M.E. “Tarih, Bugun ve 1917 Trajedisi”, Yarina Bakis, [History, Today and the Tragedy of 1917], (7 June 2016).

Caman, M.E. “AKP ve Derin Devletin Izdivaci”, Yarina Bakis, [The Marriage of the AKP and the Deep-State], (31 May 2016).

Caman, M.E. “Tek Adam Rejiminin Kullanma Kilavuzu”, Yarina Bakis, [User’s Manuel of the One-Man Regime], (24 May 2016).

Caman, M.E. “Artik MHP de mi Yok?”, Yarina Bakis, [Is there no more MHP either?], (17 May 2016).

Caman, M.E. “Artik AKP Yok”, Yarina Bakis, [There is no more AKP], (10 May 2016).

Caman, M.E. “Realpolitik’ten Stratejik Derinlik Sarhosluguna”, Yarina Bakis, [From Realpolitik to the Drunkenness of the Strategic Depth”, (3 May 2016)

Caman, M.E. „Turkiye’de Kimlik Siyaseti ve Biz Duygusunu Kaybeden Toplum“, Yarina Bakis, [Identity Policies in Turkey and the Society loosing ‘We-feeling’], (26 April 2016).

Caman, M.E. “Ankara Kriterlerinden Geriye Kalan”, Yarina Bakis, [The Relick of Ankara Criteria], (19 April 2016).

Caman, M.E. “Kral Ciplak”, Yarina Bakis, [The King is Naked], (16 April 2016).

Caman, M.E. “AB’nin Sinir Bekcisi ve Multeci Kampi Turkiye”, Yarina Bakis, [Turkey as the Border Patrol and Refugee Camp of the EU. The Anatomy of a Process], (1 April 2016).

Caman, M.E. “Stratejik Derinlikten Karaya Oturana Kadar AKP’nin Ortadogu Politikasi” Zaman, [AKP’s Middle East Policy from the Strategic Depth till Shipwreck], (1 March 2016).

Caman, M. E. “Kume Dusen Demokraside Akademisyen Olmak”, Zaman, [Being Academician in a Downgraded Democracy], (26 January 2016).

Caman, M. E. “Almanya Seçimleri. Batı Cephesinde eni Bir Åžey Yok”, Taraf, [Parliament Elections in Germany. All Quite on the Western Front], (28 September 2013).

Caman, M. E. “Suriye’de Son Durum. Rejim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Yok, Riskler ve Belirsizlikler Çok” [Actual Situation in Syria. No Regime-Change, Too Much Risks and Blind Bends], Zaman, (7 September 2013).

Caman, M. E. “Suriye Müdahalesi Sonrası. Pro-aktif Dış Politikanın Sonu” [After the Syrian Intervention. The End of the Pro-Active Foreign Policy], Taraf (31 August 2013).

Caman, M. E., “Ä°ran’a Yaptırımlar ve Türkiye: Normatif Dış Politika Ekseninde Riskler ve Fırsatlar” [Sanctions on Iran and Turkish Perceptions. Risks and Opportunities in the Axis of Normative Foreign Policy], Zaman (12 June 2010).

Caman, M. E., “Türkiye ve ‘Acem Kılıcı’: Ä°ran Nükleer Programında Normatif ve Stratejik Yaklaşımlar” [Turkey and the Persian Sward. Normative and Strategic Approaches on Iran’s Nuclear Programme], Zaman (1 April 2010).

Caman, M. E., “Tarihin Gölgesi ile Ortak Gelecek Arasında Türkiye – Ermenistan Ä°liÅŸkileri” [Turkish–Armenian Relations between the Shadow of the History and Common Future], Zaman (21 February 2010).

Caman, M. E., “Fokus Türkei: Einsame Gewinnertypen” [Focus Turkey: Lonesome Winners], Zenith. Zeirschrift für den Orient, 4 (2005)

 

Share