ENGLISH | INUKTITUT

Inuit IlusituKangit sakKisimajut Inuit ilikKusinganit, atummagittuk Kaujimajautitsigiamut Inuit kinaunigijanganik. Tamanna isumagijautillugu, tainna 2016-nami Inuit Ilinniagutinnut katimatsuaniulâttuk tikititsilâttut katingaKatigejutsanik InutuKaujunik, Kaujimanniujunik-tigumiajunik, Kaujisattinik, sananguatinik, maligatsaliuttinik, ilinniatinik ammalu asinginnik uKâlautiKagiamut pidjutiKallutik unuttunik ammalu adjigengitunik piusigijausonik ilusituKaujut ilusiliusongugianginnut tukisittitaugutigijausonik, sakKititautitsinimmi inoKatigegusinni amma ilikKusimmi asiangusimajunik.

Ikajuttigennikut aulataulâttuk Memorial Ilinniavitsuanganut Newfoundlandimi amma Nunatsiavut kavamanganut, tainna katimatsuanik sakKititaulâttuk St. John’s, Newfoundland, Labradorimi Oktobera 7nimit-10nimut, 2016. “Inuit IlusituKangit” katitsuisimalittut suliangulâttunik ununnisaujunik 2 hontanit sakKititaulâttunik, kamajiKatillugu uKâlautigijaulâttunik, ammalu sakKititauKattalâttunik kamagijautillugit unuttumagiujut aulataugutigijauKattatut ilauKatautillugit: ilinniatitaugutet, illuit, inositsiagittotitaugutet, uKausituKak, itsasuanitaliginik, sananguaguset, avatigijaujuk, inulimât maligatsangit ammalu unuttugiallait asingit. Inuit takunnausigiluattangit sakKiKattalâttut tamakkutigona uKâlautigijaujutigut pidjutigijautillugit nunalinni Kaujimannigijaujut, uKausituKami amma ilikKusimmi KaujimajaugutigijauKattatut, tatiKattitaugutigijaujut nunamik, kinguvâgetigut sakKititausimajut, ilisimannigijaujut amma asiangusimalittut, ammalu nunalet inositsiagittotitaugutisingit ammalu Kanuittailititaugutingit. Ilonnanginnik pitaKajuk sivungagut katimatsuaniup kamagijaugutinga atuinnaujuk, tamannaugaluattilugu, katsungainniKakKujauvusi kamaKattagiamut Kaujimattitaugutinnik Kagitaujatigut kamagijaugialet nutângutitaugutinginnik Kanillivallianingagut katimatsuanigijaulâttuk.

Pimmagittojut uKâlattigilâttavut sakKititsiKattalâttut uKâlautigijaujutsanik akungani ilusituKami KaujimanniKajut ammalu ilisimanniKajunut Kaujisattinut. Ilangiutillugit Natan Obed (Nunatsiavut), AngajukKâk Inuit Tapiriit Kanatami; Natalia Radunovich (Chukotka), uKausiligiji amma ilusituKaligiji; Joar Nango (Samiland), sanaji; Tanya Tagaq (Nunavut), pinguatik takugatsaliuttauKattatuni; amma Mataalii Okalik (Nunatvut), AngajukKâk Nunatsualimâmi Inuit Inosuttuit katimattinginni.

Taitsumanitsainak katimatsuaniKatillugu, aulatsilâkKugut taijaujumik katingavik inuit pisongunnigijanginnut ullusiugutik(arts festival) – pingasuni ulluni ullusiunnigijaulâttuk Inuit sakKitiKattatanginnut ukunani takujatsaliunimmi, iliuttânik amma takutsaulâttut sananguatausimajut. Kanutuinnak pigalausiulâttut, taggajât, takujagait amma iliuttâgalalâttut–Inuit sananguatet, ilusituKammit-Kaujimautigijaujunik tigumiajut amma ikajuttigeKatigiKattatangit – ammatitaulâttut inigijaujuni ikâllugu St. John’s. Tainna ullusiugutigijaulâttuk tungaviKalâttuk maggonik pimmagittumagiujonnik piusigijaulâttonik: ammataunigilâttanga taijaujop SakKijâjuk: Inuit Pimmagittojut Allanguasimajangit amma Sananguasimajangit pisimajut Nunatsiavuttimit taitsumani taijaujumi Rooms Provincial Gallery Oktobera 7nimi amma pinguaniKatillugu pilluamagiujuk Tanya Tagaq, ikajuttigeKatigenningitigut taijaujumik St. John’s Arts and Culture Centre Mondâgimi, Oktobera 10nimi. Ullusiugutinnut Kaujimajaugialet ammalu ullugijaulâttut piusigijauKattalâttunut takujaugunnatut Kagitaujakkut uvani katingavik festival website.

Pimmagittonippaulâttuk wogiup nâningani Inuinnaulutik piusigijaulâttuk taijaujuk iNuit Blanche, piusigijaulâttuk sivullipâtsiamagiulluni ilonnatik-Inuit, ilonnatik-Inuit sananguatausimajunik Kimiggulâttut unnua nâllugu akKusâkatallutik ikâllugu taijaujuk downtown St. John’s unnusami Oktobera 8timi. Ununnisaulâttut 30-nit pinguagusigijaulâttut, takugatsauKattalâttut, amma piusigijaulâttut uimaniKapviulâttuk tamâni illusuaKapvik nalunatinnagu Inunnut ilinganinganik. Ilonnanginnik Kaujimattitaugumajut piusigijaulâttunut amma piniannigijaulâttunut, Kagitaujatigut aigunnatut uvunga iNuit Blanche website.

KaikKuvatsi Kimiggugiamut tamakkuninga Kagitaujatigut Kaujigiallagumagutsi ilingajunik katimatsuaniulâttumut, ammalu nigiutsiagutiKavugut ilitsinik takugiamut pivitsaKattitaugunnalâgatsi ilauKataugiamut uKâlautigijajunut pidjutigijautillugit Inuit IlusituKangit Oktoberami.