MacEdward Leach and the Songs of Atlantic Canada

Cape Breton Songs by Title

7.02

'S e Ceap Breatainn Tìr Mo Ghràidh (Cape Breton is the Land of My Love)

Campbell, John

3.10

'S e Tinneas Thraogh Mo Shlàinte (The Illness Ruined My Health)

MacKinnon, Hector and Alex

3.04

'Se Mo Leannan an Tè Ùr (The New Lady is My Love)

Unidentified

1.04

A Choille Ghruamaich (The Gloomy Forest)

MacIsaac, Angus

9.12

A'Mhàiri Bhòidheach (Beautiful Mary)

Matheson, John

13.02

Air Faillirinn Iù

MacNeil, Michael S.

3.07

Am Bràighe (The Braes)

MacKinnon, Hector and Alex

6.08

An Cota a Fhuar Màrtainn (The Coat that Martin Got)

MacCorick, Mrs.

5.03

An Gille Donn (The Brown-haired Lad)

Gillis, Margaret

4.03

An Gille Donn (The Brown-haired Lad)

MacKinnon, Alex

8.09

An Oidhche Bha'n Luadh Ann (The Night of the Milling Frolic)

MacLeod, Malcolm Angus

10.11

An Ribhinn Choibhneal (The Kindly Lass)

Unidentified male and female singers

8.03

An Tè a Chaill a Gàidhlig (The Woman Who Lost Her Gaelic)

MacLeod, Malcolm Angus

5.06

'Bhith gan Cuimhneachadh 's gan Ionndrain (Remembering and Missing Them)

Unidentified

5.05

Bithibh Aotrom 's Togaibh Fonn (Be Merry and Raise a Tune)

Unidentified

15.03

Blàr Inbhir Lòchaidh (The Battle of Inverlochy)

MacDonald, Angus "The Ridge"

3.08

C'àit' an Diugh a Bheil Mo Dhìlsean? (Where Today are My Kinsmen?)

MacKinnon, Hector and Alex

11.06

Carson a Mhol Thu Mhòrthir Mhosach? (Why Did You Praise the Horrid Mainland)

Patterson, Catherine

8.07

Cha Bhith Mi Buan 's Tu Bhith Bhuam (I Will Not Survive With You Gone)

MacLeod, Malcolm Angus

8.01

Cha Mhòr Nach Cho Math Dhuinn Sguir a Bhi Strì (It's Just as Well That We Stop Striving)

MacLeod, John

8.10

Cha Thrèiginn Fhèin Mo Chruinneag Dhonn (I Would Never Betray My Brown-haired Lass)

MacLeod, Malcolm Angus

1.02

Chaidh Tu Phèigi air Chall (You Got Lost Peggy)

MacIsaac, Angus

15.06

Chan Fheàrrde Mi Bhith Sochairach (It's Not Good For Me To Be Bashfull)

MacDonald, Angus "The Ridge"

8.08

Chunnaic Mi'n Lair Dhonn aig Seumas (I Saw James' Brown Mare)

Macleod, Malcolm Angus

10.01

Cumha (Lament)

Gillis, Archie

14.02

Dh'Eirich Mi Moch (I Arose Early)

MacDonald, Angus "The Ridge"

9.05

Dh'Eirich Mise Madainn Gruamach (I Awoke One Gloomy Morning)

Morrison, Dan

8.05

Dhè Bhetel (O God of Bethel)

Macleod, Malcolm Angus

4.08

Dheanainn Sùgradh ris an Nighean Duibh (I Would Frolic with the Dusky Maiden)

Carmichael, Hector

9.11

Eilean an Fhraoich (Island of Heather)

Matheson, John

7.06

Eilean Ceap Breatainn 'se Eilean Mo Rùn (Cape Breton Island is the Island I love)

MacLeod, Norman Kenny

10.07

Eilidh Chuain (Helen of the Sea/of Cuan)

Unidentified male singer

4.09

Fa Ri Ill Eileadh O Ro

Carmichael, Hector and Alexander Kerr

2.03

Fairy story and Tàladh Sìthe (Fairy Lullaby)

MacMullin, Michael

10.12

B'e Caimbeulach an t-Uasal (Campbell was a Noble Man)

Unidentified female singer

9.02

Gaol an t-Seòladair (The Sailor's Love)

Morrison, Dan

4.07

Ged a Chaidh Iain Dha'n Leabaidh (Although Iain Went to Bed)

Carmichael, Hector

11.02

Ged a Sheòl Mi air M'Aineol (Although I have sailed to Foreign Places)

Patterson, Catherine

10.15

Hi O Ho Tha Mi Fo Lionn-Dubh (Hi O Ho I Am Melancholy)

Unidentified female singer

5.04

Ho Roinn Horo Bhi Iù O

Gillis, Margaret

11.01

Horo Gun Togainn air Hùgan Fhathast (Horo Once More I Would Shout for Joy)

Byrne, Lucy

5.08

Horo Mo Nighean Donn Bhòidheach nan Gorm-Shuil Meallach (Horo My Brown-haired Maiden of the Alluring Blue Eyes)

MacLellan, Lauchie

13.01

Hug O Roinn O 'S Mi fo Mhìghean (Hug O Roinn O, I am Sorrowful)

MacNeil, Michael S.

3.11

I Iù O Ra Hù O, Gur Tu Mo Nighean Donn Bhòidheach (You Are My Beautiful Brown-haired maiden

MacKinnon, Hector and Others

5.02

Illean Bithibh Sùnndach (Boys Be Merry)

Gillis, Margaret

9.03

Ma Phòsas Mi, Cha Ghabh Mi Tè Mhòr (If I Marry, I Won't Wed a Large Woman)

Morrison, Dan

9.07

Ma Phòsas Mi, Cha Ghabh Mi Tè Mhòr (If I Marry, I Won't Wed a Large Woman)

MacAskill, George

1.07

MacDonald's Return to Scotland (The Pride of Glencoe)

MacIsaac, Angus

10.13

Màili Dhonn Bhòidheach Dhonn (Brown-haired Molly, Lovely Molly)

Unidentified female singer

7.01

Marbhrann (Elegy)

Campbell, John

3.03

Mo Chrìdhe Trom 's Cha Neònach (My Heart is Heavy and It's No Wonder)

Unidentified

3.05

Mo Chrìdhe Trom 's Cha Neònach (My Heart is Heavy and It's No Wonder)

MacKinnon, Hector

1.01

Mo Mhàili Bheag Òg (My Young Little Molly)

MacIsaac, Angus

3.02

Mo Nighean Donn's Laghach Thu (You Are Lovely, My Brown-haired maiden)

MacLellan, Roderick

1.06

Muile nam Mòr Bheann (Mull of the High Mountains

MacIsaac, Angus

15.02

Nàile, Chunna Mi Uair Bhiodh an Drama 's a Chuach ri Ol (I've Seen the Time When the Dram Was in the Cup to Drink)

MacDonald, Angus "The Ridge"

9.01

Nighean Dubh, Nighean Donn (Black-haired maiden, Brown-haired maiden)

Morrison, Dan

14.03

O Cha Tèid, Cha Tèid Mi (O I Will Not, I Will Not Go)

MacDonald, Angus "The Ridge"

6.09

O'n dh'Fhalbh Mi Fhìn 'nam Mharaiche (Since I Became a Sailor)

MacCorick, Mrs.

9.09

Oidhche Dhomh 's Mi Siubhal a'Chuain (One Night When I Was Sailing the Seas)

MacAskill, George

8.02

Òran a' Mhòid (Song of the Mod)

MacLeod, John

4.06

Òran a'Bhradain (Song of the Salmon)

Carmichael, Hector

5.09

Òran an t-Sàighdeir (The Soldier's Song) (cuts across two tracks)

MacLellan, Lauchie

14.05

Oran an t-Sionnach (Song of the Fox)

MacDonald, Angus "The Ridge"

14.08

Òran Iain Ceitein (Song of Iain Ceitean)

MacDonald, Angus "The Ridge"

6.12

Òran na "Corns" (Song of the Corns)

MacCorick, Mrs.

8.04

Òran na Pìoba (Song of the Pipe)

Macleod, Malcolm Angus

2.05

Òran na Tèine (Song of the Fire)

MacMullin, Michael

5.07

Òran nan Dòmhnallach a Eilean a'Phrìonnsa (Song for the MacDonalds of Prince Edward Island)

MacLellan, Lauchie

4.04

Òran na Sparrows (The Sparrow Song)

MacKinnon, Alex

9.08

Òran Seòlaidh (Sailing Song)

MacAskill, George

3.06

Banais MhicPhàil (MacPhail's Wedding)

MacKinnon, Alex

4.02

Psalm 23

MacKinnon, Alex

9.06

Psalm 68

Morrison, Dan

5.01

'S ann DiLuain Ghabh i'n Cuan (Monday She [the ship] Set Out to Sea)

Gillis, Margaret

14.04

S Truagh Nach Robh Mi'n Riochd na h'Eala (It's a Pity That I Had Not the Shape of a Swan)

MacDonald, Angus "The Ridge"

10.02

Smùid a-Null Gu Dùthaich nan Gallaimh (I Took a Trip to Cathness)

Gillis, Archie

4.10

Oran na Muic Fiadhaich (Song of the Wild Pig)

Carmichael, Hector and Alexander Kerr

1.08

Tha M'Inntinn Trom, Cha Thog Mi Fonn (I am Dejected, I Have No Desire to Sing)

MacIsaac, Angus

15.04

Tha Mi'n Diugh gu Tìnn (Today I am Ill)

MacDonald, Angus "The Ridge"

8.06

Tha Mo Bhreachdan Dubh fo'n Dìle (My Black Plaid is Soaked)

Macleod, Malcolm Angus

9.04

Tha Mo Bhreachdan Dubh fo'n Dìle (My Black Plaid is Soaked)

Morrison, Dan

4.01

Tha Mulad, Tha Mulad 's Gu Bheil Duilchinn Orm (Sad, Sad and Grief Stricken am I)

MacKinnon, Alex

15.05

Throid a Bhean 's Gun Throid i Rium (My Wife Quarrelled and She Scolded Me)

MacDonald, Angus "The Ridge"