MacEdward Leach and the Songs of Atlantic Canada
An Gille Donn
(The Brown-haired Lad)
Margaret Gillis CB 1 Tape 5 Track 3
Gillisdale Audio:
Milling Song

Gaelic

O ho ro 'ille dhuinn
Ille dhuinn bhòidhich
O ho ro 'ille dhuinn

Gur e mise tha fo mhulad
Giùlan cular Rìgh Deòrsa

Mi ri giùlan a ghunna
Ann an cuideachd a chòirneal

Fhuair sinn litir nach b'éibhinn
A Dun Eideann Didonaich

Fhuair sinn òrdan bhi màrsadh
Gu sràid nan ceum chòmhnard

Fhuair sinn pìob agus druma
Gus ar cumail an òrdan

Bha luchd tìr agus mara
Gar seòladh ar bòicheil

Luchd nan còtaichean ruadha
Gan cur suas an deagh òrdan

Luchd nan còtaichean dearga
Dhan cur thairis dhan Òlaind

Anns a mhaduinn Disathurn
Thug sinn batal bha brònach.

'S iomadh tè bha gun chéile
'N am dhith èiridh Didomhnaich

Agus nighean fear fearrainn
Bha na làighe 'n a h-ònar.

Gun a cèile ri 'gualain
'S nach fhuasgladh an t-òrain

Tha na shìneadh 's a mhonadh
Fo ghunna bheòil bhòidhich

Tha na shìneadh 's a luachair
Fuil ma ghualain 's i reòdhte

Thoir mo shòraidh gum mhàthair
Bho'n 's i dh'àraich glè òg mi

Sòraidh eile gu m'phiuthar
Nighean bhuidh' an fhuilt bhòidhich

Agus innis dh'am àthair
Nach fhaic e ri bheò mi

O ho ro 'ille dhuinn
Ille dhuinn bhòidhich
O ho ro 'ille dhuinn.

English

O ho ro brown haired lad
Handsome brown haired lad
O ho ro brown haired lad

I am very downcast
Carrying the colours of King George

Carrying a gun
In the company of the Colonel.

We received a serious letter
From Edinburgh on Sunday

We got an order to march
To the even, flat streets

We were given pipes and a drum
To keep us in order

There were soldiers and sailors
Giving us orders like mad

Soldiers of the red coats
Sent them out in good order

Those of the scarlet coats
Sent them to Holland.

On the morning of Saturday
We fought an awesome battle

Many a woman was without her companion
When she got up on Sunday morning

And the daughter of a farmer
Who was lying lifeless

Without her companion by her side
And who could not sing

He is lying on the moor
under his beautiful shiny gun

He is lying in the rushes
Frozen blood surrounding his shoulder

Bid farewell to my mother
Who raised me when very young

And farewell to my sister
The fair one with the lovely haïr

And tell my father
He will not see me in his lifetime

O ho ro brown haired lad
Handsome brown haired lad
O ho ro brown haired lad


Notes

This is a similar but much longer version of the song collected from Alex MacKinnon.

All material on this webpage is copyright © 2004, Memorial University of Newfoundland Folklore and Language Archive, Memorial University of Newfoundland. No unauthorized copying or use is permitted. For more information, follow this link.