MacEdward Leach and the Songs of Atlantic Canada
Hug O Roinn O 'S Mi fo MhÌghean
(Hug O Roinn O, I am Sorrowful)
Michael S. MacNeil CB 1 Tape 13 Track 1
Benacadie Glen Audio:
Milling Song

Gaelic

Hug oroinn o 's mi fo mhì-ghean
O hu o ho luaidh nan nighneag
Hùg oroinn o 's mi fo mhì-ghean

'S gur e mise tha fo mhulad
'S mi 'n diugh ri fàgail na tire

'S mi 'n diugh ri fàgail na tìre
Gun dùil ri tilleadh gu dìleann

'S gun d'fhalbh mo chàirdean bho'n a bhaile
Murchadh mò charaide dìleas

'S ge b'e caladh nochd am ba sibh
Gum b'fhearr a chluinntinn fuaim na pìoba

Cha toir sinne sin ach mionaid
'S fheudar tilleadh feadh na h-oidhcheadh

'S cha bhidh òl no ceòl no danns' ann
Gun Aindrea falbh leis an nighneag

'S ge b'e 'àite 'm bi do dh'eilean
Gun toir iad gini do'n fhìdhlear

Dh'aithnichinn tighinn gu caladh
Le siùil gheala 's le cruinn dhìreach

'S e mo cheisd air MacIll Onfhaidh
Sgiobair fairge, sealgair sìneadh

'S mo cheisd air mac an duin' uasail
Charadh mu mo ghualainn an sìoda.

English

Hug oroinn o I am Sorrowful
A hu a ho, beloved of the maidens
Hug oroinn o I am Sorrowful.

It is I who am so sorrowful
Today I am leaving the land

Today I am leaving the land
And no hope of coming back

My friends have all left the township
Murdo my faithful friend

Whichever pier you reach tonight
The sound of the bagpipes would be welcome.

We will not spend much time there
We have to return overnight

There will be no drinking, music or dancing
Andrew is without his girl.

Whichever part of the isle they visit
They reward the fiddler with a guinea.

I would recognize your ship coming into the harbour
With white sails and straight masts

My love is the son of MacGilloney
Skipper at sea, a hunter of venison.

My love is the son of the nobleman
He wears silk around his shoulders.


Notes

Eight verses of this song were collected from Michael S. MacNeil in 1937 by John Lorne Campbell (see song 47 in Songs Remembered in Exile). In Songs Remembered in Exile Campbell noted that "the song may be incomplete." Mr. MacNeil sang two verses for Campbell that he did not sing for Leach and an additional four verses for Leach (verses 4, 5, 7, and 8 here) that he did not sing for Campbell.

Corrections and additions by Lorrie MacKinnon.

All material on this webpage is copyright © 2004, Memorial University of Newfoundland Folklore and Language Archive, Memorial University of Newfoundland. No unauthorized copying or use is permitted. For more information, follow this link.