MacEdward Leach and the Songs of Atlantic Canada
Horo Gun Togainn air HÙgan Fhathast
(Horo Once More I Would Shout for Joy)
Lucy Byrne CB 1 Tape 11 Track 1
Benacadie Glen Audio:
Milling Song

Gaelic

Togamaid fonn air luaidh nan clòithean
Far am bi ceòl 's òrain mhatha.

Chorus:
Horo gun togamaid hùgan fhathast
Horo bha ho mun tèid mi laighe
Horo gun togamaid hùgan fhathast

Togamaid fonn air luaidh nan clòithean
Far am bi ceòl 's òrain mhatha.

Togamaid ùgan uallach aotram
Air a'chòta daor is daingean.

Nuair thèid mo chlèth-sa gun nan gruagach
Gun dean iad a luaidh le mholadh.

Nuair a chuir iad air a'chèith e
Chluinnte fuaim gach tè dhuibh labhairt.

Orain ghrinne ghasda mhìlse
Aig na rìbhinnean gan gabhail.

Gu mu slàn a bhios na caoraich
Air na dh'fhàs an t-aodach daingean.

'S beannachd aig a làimh a sniomh e
'S i rinn gniomh an deagh bhean-tighe.

Cha robh gleadh na gann nas fhaogag
Na slibh chaol no aon tè reamhar.

Is bha e cho caol ris na teudan
Bha cho rèidh 's nach fheum a shnaidheadh.

Nuair a thèid mo chlò-sa chun na margaidh
Ni e'n t-airgead air an rathad.

Cha bhith slàt 'chur sios gun chrùn air
Mion gach sùil bhios air an aighear.

Is ann a bhios math fhasan aodach
Aig na daoine bhios 'ga chaitheamh.

'S olc an obair luaidh no fùcaidh
Ma thig tùchan oirnn le pathadh.

Chuireadh e fonn air muinntir òga
Suidhe mun bhòrd ag òl gu madainn.

Greis air fion is greis air bhranndaidh
Greis air canntaireachd is aighear.

'S "punch" aca le gloinneachan làn
'S an deoch slaint' aca 'gan gabhail.

Nuair thig stàrn an àite 'n aodaich
Seo an t-am do dhaoine laighe.

English

Let us sing a chorus in praise of the tweed
With lively music and many good songs.

Ho ro once more would we would shout for joy
Ho ro bha ho before bedtime
Ho ro once more we would shout for joy.

Let us sing in praise of the tweed
With lively music and many good songs.

Let us sing a light and happy tune
For the coat that is dear and closely woven.

When my tweed is passed to the maidens
They praise it as the do the milling.

When they put it on the frame
Every voice was heard to praise it.

Sweet and melodious are the songs
Of the maidens as they sing.

May the sheep be always healthy
They produced the good thick wool.

Blessings to the hand that spun it
The action of a capable housewife.

Ample thrums without a flaw
And not one too thick or too thin.

It was thin as a musical string
So even there was no need to smooth it.

When my tweed goes to market
I makes good money on the way.

Not a yard is sold for less than a crown
Every eye seeks it with pleasure.

The people who wear it
Are in the height of fashion.

The milling and wringing is no easy task
If we become parched with thirst.

It would make the young ones jolly
Sitting round the table drinking till morning.

At time drinking wine and at times brandy
Sometimes chanting and having fun.

Glasses full of punch as well
As they drink to each others health.

When strife breaks out and the cloth is forgotten
This is the time to go to bed.


Notes

This milling song is well known in both Scotland and Cape Breton. It was composed by the bard Duncan Ban MacIntyre (1724-1812) and is a cheerful encouragement to properly mill or full newly woven cloth.

This song appears in many bound collections of Gaelic song such as Gaelic Song in Nova Scotia, The Songs of Duncan Ban MacIntyre and Hebridean Folksongs, Vol. II.

All material on this webpage is copyright © 2004, Memorial University of Newfoundland Folklore and Language Archive, Memorial University of Newfoundland. No unauthorized copying or use is permitted. For more information, follow this link.