MacEdward Leach and the Songs of Atlantic Canada
An Ribhinn Choibhneal
(The Kindly Lass)
Arthur Fergusson CB 1 Tape 10 Track 11
Benacadie Audio:
Love Song

Gaelic

Nan robh mise 's mo rìbhinn choimhneil
Anns a'choill' far an goir na smeòrach
Eòin air gheugan 's iad seinn le aoibhneas
S a ghrian a soillseadh gu boillsgeach bòidheach.

Tha do ghruaidhean cho dearg 's na caoran
Mar ìte faoilinn do mhuineal bhòidhich
Da shuil mhiogach a mhealladh mìltean
'S do chul sniomhain mar ìte 'n loin-duibh.

'S tha màis' is uaisle is suairceas nàdur
Anns an àil aig do bhanail mhòdhar
'Se gaol na rìbhinn dh'fhàg mi fo mhì-ghean
A bhrist mo chrìdh 's a dh'fhàg m'inntinn brònach

'S thug mi gaol dhuit 's chan fhaod mi àicheadh
Ainnir àluinn a leadain bhòidhich
Gaol nach caochail 's air nach tig fàillinn
Gus an càirichear leo' fo'n fhòid mi

Ged a sheòlainn-sa thar nan cuantan
Gu'm bidh mo smuaintean gach uair mu'n òg-bhean
'S bho'n thug i cùl rium tha mi làn thùrsa
Mo chreach 's mo dhiùbhail 's i chiùrr 's a leòn mi.

Soraidh slàn leis a rìbhinn mhàlda
G'e be àite 'sam bi i còmhnuidh
'Se mo dhùrachd gum bi i sàbhailt
Gu sona sàsuicht' cho fad' 's is beò i.

English

I wish I were with my kindly maiden
In the woods where the thrush sings.
Birds in the branches singing with joy
The sun shilling and brightly beaming.

Your cheeks are red as the rowan berry
Like a seagull's feather your graceful neck
Two smiling eyes that would beguile thousands
Your plaited hair like the blackbird's wing.

There is beauty, dignity and a sweet nature
In your serene modest bearing
The love of the maiden has left me mournful
My heart is broken and my mind sorrowful

I gave you my love, I cannot deny it
Winsome maid of the beautiful face
A love that will not die or change
Till they lay me in the grave.

Though I would sail across the seas
The young maid is ever in my thoughts
Since she has left me I am full of sorrow
Alas my loss she has hurt and pained me.

Success and health to my comely maiden
Wherever she may choose to dwell
My wish is for her to keep safe,
Happy and contented throughout her life


Notes

This love song, composed in Scotland in the 19th century, has remained popular on both sides of the Atlantic. It can be found in print in several song collections.

All material on this webpage is copyright © 2004, Memorial University of Newfoundland Folklore and Language Archive, Memorial University of Newfoundland. No unauthorized copying or use is permitted. For more information, follow this link.