| Forward | Back | English | Commentary | Welcome Page |

Alciati Emblematum liber

Emblema LXXI

Invidia

Squallida vipereas manducans foemina carnes,
  Cuique dolent oculi, quaeque suum cor edit,
Quam macies et pallor habent, spinosaque gestat
  Tela manu: talis pingitur Invidia.

1546 35v